Det digitala Extra årsmötet flyttas fram till: 20/3-24 kl 18:00

Eftersom vi i styrelsen missat att mejla ut kallelse till alla föreningar i tid så behöver vi flytta fram det till Onsdagen den 20/3 kl 18:00. Kallelse har också skickats ut via mejl. Har ni inte fått mejlet? Kontakta kansliet.

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams. Föreningar som ämnar delta anmäler detta senast den 19/3 till kansliet@stbf.se så skickar vi ut en länk till mötet. 

Har ni i er förening inte möjlighet att närvara ens på Teams? Då kan ni lämna er röst gällande punkt 7 i dagordningen. Skicka ett mejl till kansliet@stbf.se med Bifall eller Avslag. Mejlet måste inkomma senast 3 timmar innan mötet startar, innehålla information om vilken förening rösten avser, din roll i föreningens styrelse samt ett telefonnummer för att vi ska kunna verifiera äktheten.

Svenska Bowlingförbundet har sedan ett par år tillbaka ändrat sitt verksamhetsår från att vara 1/5 - 30/4 till att vara 1/7 - 30/6. Stockholms Bowlingförbund vill därför göra detsamma genom att förlänga årets verksamhetsår till den 30/6. Ett sådant beslut måste tas på ett årsmöte och därför bjuder vi nu in till ett sådant.

Dagordningen för det extra årsmötet kommer att se ut som följer:

DAGORDNING FÖR EXTRA ÅRSMÖTE
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av 2 protokolljusterare.
7. Byte av verksamhetsår
- Nytt förslag, förlängning av innevarande verksamhetsår till 2024-06-30,
fortsättningsvis verksamhetsår i period 0701-0630
9. Mötets avslutande.

04 mars 2024 10:35